دکمه موبایل منو

سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14

آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور برای حضور در همایش سراسری زکات به استان خراسان شمالی سفر کرد.
سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 1

سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 1

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 2

سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 2

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 3

سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 3

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 4

سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 4

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 5

سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 5

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 6

سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 6

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 7

سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 7

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 8

سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 8

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 9

سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 9

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 10

سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 10

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.