دکمه موبایل منو

اشتغال زایی مددجویان گلستانی در سال 97 – 1397/10/17

در 9 ماهه سال 97 بیش از دو هزار وام اشتغالزایی در قالب تسهیلات خودکفایی، کارانگیزی، توان افزایی و کارفرمایی به مددجویان شهری و روستایی تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان پرداخت شد.
عکاس: روابط عمومی
اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

9 ماهه نخست سال 97 بیش از دو هزار وام اشتغالزایی در قالب تسهیلات خودکفایی، کارانگیزی، توان افزایی و کارفرمایی به مددجویان شهری و روستایی تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان پرداخت شد.
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

9 ماهه نخست سال 97 بیش از دو هزار وام اشتغالزایی در قالب تسهیلات خودکفایی، کارانگیزی، توان افزایی و کارفرمایی به مددجویان شهری و روستایی تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان پرداخت شد.
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

9 ماهه نخست سال 97 بیش از دو هزار وام اشتغالزایی در قالب تسهیلات خودکفایی، کارانگیزی، توان افزایی و کارفرمایی به مددجویان شهری و روستایی تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان پرداخت شد.
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

9 ماهه نخست سال 97 بیش از دو هزار وام اشتغالزایی در قالب تسهیلات خودکفایی، کارانگیزی، توان افزایی و کارفرمایی به مددجویان شهری و روستایی تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان پرداخت شد.
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

9 ماهه نخست سال 97 بیش از دو هزار وام اشتغالزایی در قالب تسهیلات خودکفایی، کارانگیزی، توان افزایی و کارفرمایی به مددجویان شهری و روستایی تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان پرداخت شد.
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

9 ماهه نخست سال 97 بیش از دو هزار وام اشتغالزایی در قالب تسهیلات خودکفایی، کارانگیزی، توان افزایی و کارفرمایی به مددجویان شهری و روستایی تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان پرداخت شد.
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

9 ماهه نخست سال 97 بیش از دو هزار وام اشتغالزایی در قالب تسهیلات خودکفایی، کارانگیزی، توان افزایی و کارفرمایی به مددجویان شهری و روستایی تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان پرداخت شد.
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

9 ماهه نخست سال 97 بیش از دو هزار وام اشتغالزایی در قالب تسهیلات خودکفایی، کارانگیزی، توان افزایی و کارفرمایی به مددجویان شهری و روستایی تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان پرداخت شد.
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

9 ماهه نخست سال 97 بیش از دو هزار وام اشتغالزایی در قالب تسهیلات خودکفایی، کارانگیزی، توان افزایی و کارفرمایی به مددجویان شهری و روستایی تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان پرداخت شد.
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

9 ماهه نخست سال 97 بیش از دو هزار وام اشتغالزایی در قالب تسهیلات خودکفایی، کارانگیزی، توان افزایی و کارفرمایی به مددجویان شهری و روستایی تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان پرداخت شد.
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.