نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد استان سمنان-98/8/6

نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد با حضور مدیر کل کمیته امداداستان سمنان، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با هدف تقویت و استمرار ارتباط و تعامل دو دستگاه، ایجاد هماهنگی و پیگیری فرآیند عملیاتی کردن برنامه ها و شبکه سازی برگزار شد.
عکاس: روابط عمومی
نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 1

نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 1

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 12

نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 12

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 11

نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 11

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 10

نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 10

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 9

نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 9

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 8

نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 8

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 7

نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 7

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 6

نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 6

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 5

نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 5

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 4

نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 4

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.