مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25

مراسم اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان و جُنگ شادی کودکان استان یزد با حضور مجریان توانمند استان قم در مجتمع حضرت معصومه (س) برگزار شد.
عکاس: محمدکاظم حبیبی
مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25 12

مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25 12

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25 11

مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25 11

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25 10

مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25 10

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25 9

مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25 9

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25 8

مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25 8

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25 7

مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25 7

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25 6

مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25 6

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25 5

مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25 5

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25 4

مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25 4

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25 3

مراسم اختتامیه اردوی فرهنگی زیارتی میهمانان یزدی در استان قم 98/9/25 3

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.