بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06

عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس ویژه مددجویان زن سرپرست خانوار بازدید به عمل آورد.
عکاس: محمد پورآذر
بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 6

بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 6

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 11

بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 11

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 10

بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 10

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 9

بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 9

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 8

بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 8

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 7

بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 7

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 3

بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 3

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 2

بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 2

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 1

بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک نرگس 98/12/06 1

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.