جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12

جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری جهت برنامه ریزی هفته احسان و نیکوکاری
عکاس: مونسیان
جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 5

جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 5

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 7

جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 7

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 2

جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 2

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 11

جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 11

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 10

جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 10

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 12

جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 12

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 14

جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 14

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 3

جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 3

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 1

جلسه هماهنگی با موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری- 98/12 1

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.