تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08

سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمشید قسوریان جهرمی، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی چهارشنبه هشتم مرداد ماه با هدف تأمین لوازم و مایحتاج مددجویان تحت حمایت کمیته امداد تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند.
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.