دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16

خداقوتی مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به خبرگزاری های استان به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار
عکاس: وجیهه رشیدی
دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16 13

دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16 13

پنج شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16 12

دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16 12

پنج شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16 11

دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16 11

پنج شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16 10

دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16 10

پنج شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16 9

دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16 9

پنج شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16 8

دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16 8

پنج شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16 7

دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16 7

پنج شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16 6

دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16 6

پنج شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16 5

دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16 5

پنج شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16 4

دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با خبرگزاری ها به مناسبت روز خبرنگار-99/05/16 4

پنج شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.