خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16

مدیرکل کمیته امداد استان به مناسبت روز خبرنگار با حضور در دفتر روزنامه ها و خبرگزاریهای استان با اهدای شاخه گل از زحمات خبرنگاران و تلاشگران عرصه خبر تقدیر کرد.
عکاس: محسن برنای تنها
خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16 2

خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16 2

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16 1

خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16 1

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16 10

خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16 10

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16 9

خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16 9

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16 8

خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16 8

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16 7

خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16 7

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16 6

خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16 6

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16 5

خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16 5

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16 4

خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16 4

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16 3

خدا قوت مدیرکل کمیته امداد استان به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار 99/05/16 3

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.