دیدار مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با رسانه های استان به مناسبت روز خبرنگار-99/05/19

بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان به منظور قدردانی از همکاری آنها و پاسداشت روز خبرنگار
عکاس: وجیهه رشیدی
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان -99/05/19 2

بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان -99/05/19 2

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان -99/05/19 14

بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان -99/05/19 14

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان -99/05/19 5

بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان -99/05/19 5

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان -99/05/19 10

بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان -99/05/19 10

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان -99/05/19 15

بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان -99/05/19 15

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان -99/05/19 1

بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان -99/05/19 1

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان -99/05/19 11

بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان -99/05/19 11

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان -99/05/19 9

بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان -99/05/19 9

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان -99/05/19 13

بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان -99/05/19 13

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان -99/05/19 12

بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از رسانه های استان -99/05/19 12

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.