همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21

به مناسبت روز خبرنگار و به همت مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران از جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی، مدیران مسئول خبرگزاریها و روزنامه ها و جمعی از خبرنگاران که با این مرکز تعامل و همراهی داشتند، تقدیر شد.
عکاس: محسن برنای تنها
همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 4

همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 4

سه شنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹
همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 10

همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 10

سه شنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹
همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 9

همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 9

سه شنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹
همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 8

همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 8

سه شنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹
همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 7

همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 7

سه شنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹
همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 6

همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 6

سه شنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹
همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 5

همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 5

سه شنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹
همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 3

همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 3

سه شنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹
همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 2

همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 2

سه شنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹
همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 1

همایش تجلیل از یاوران و همراهان مرکز تخصصی نیکوکاری رسانه یاران 99/05/21 1

سه شنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.