بازدید و دیدار فرماندار سمنان از کمیته امداد و پرسنل شهرستان سمنان-99/07/21

سید عباس دانایی، فرماندار سمنان به همراه هیئت همراه از اداره کمیته امداد شهرستان سمنان و پرسنل دیدار و سرکشی کرد.
عکاس: روابط عمومی
بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 2

بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 2

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 1

بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 1

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 14

بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 14

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 13

بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 13

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 12

بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 12

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 11

بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 11

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 10

بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 10

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 8

بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 8

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 7

بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 7

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 5

بازدید و حضور فرماندار سمنان از کمیته امداد شهرستان سمنان-99/07/21 5

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.