همزمان با آغاز دهه ی کرامت، جشن آرزوها در استان گلستان برگزار شد 1400/03/24

در دهه ی کرامت طی مراسمی معنوی و مفرح با حضـور استاندار گلستان و جمعی از مدیران دستگاههـای اجرایی و حامیان محترم ، 200 آرزوی ایتام تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان برآورده و اقلام تهیه شده به ایتام اهداء گردید.
عکاس: محسن ایزی

همزمان با آغاز دهه ی کرامت، جشن آرزوها در استان گلستان برگزار شد 1400/03/24

در دهه ی کرامت طی مراسمی معنوی و مفرح با حضور استاندار گلستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و حامیان محترم ، 200 آرزوی ایتام تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان برآورده و اقلام تهیه شده به ایتام اهداء گردید.
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

همزمان با آغاز دهه ی کرامت، جشن آرزوها در استان گلستان برگزار شد 1400/03/24

در دهه ی کرامت طی مراسمی معنوی و مفرح با حضور استاندار گلستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و حامیان محترم ، 200 آرزوی ایتام تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان برآورده و اقلام تهیه شده به ایتام اهداء گردید.
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

همزمان با آغاز دهه ی کرامت، جشن آرزوها در استان گلستان برگزار شد 1400/03/24

در دهه ی کرامت طی مراسمی معنوی و مفرح با حضور استاندار گلستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و حامیان محترم ، 200 آرزوی ایتام تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان برآورده و اقلام تهیه شده به ایتام اهداء گردید.
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

همزمان با آغاز دهه ی کرامت، جشن آرزوها در استان گلستان برگزار شد 1400/03/24

در دهه ی کرامت طی مراسمی معنوی و مفرح با حضور استاندار گلستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و حامیان محترم ، 200 آرزوی ایتام تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان برآورده و اقلام تهیه شده به ایتام اهداء گردید.
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

همزمان با آغاز دهه ی کرامت، جشن آرزوها در استان گلستان برگزار شد 1400/03/24

در دهه ی کرامت طی مراسمی معنوی و مفرح با حضور استاندار گلستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و حامیان محترم ، 200 آرزوی ایتام تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان برآورده و اقلام تهیه شده به ایتام اهداء گردید.
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

همزمان با آغاز دهه ی کرامت، جشن آرزوها در استان گلستان برگزار شد 1400/03/24

در دهه ی کرامت طی مراسمی معنوی و مفرح با حضور استاندار گلستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و حامیان محترم ، 200 آرزوی ایتام تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان برآورده و اقلام تهیه شده به ایتام اهداء گردید.
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

همزمان با آغاز دهه ی کرامت، جشن آرزوها در استان گلستان برگزار شد 1400/03/24

در دهه ی کرامت طی مراسمی معنوی و مفرح با حضور استاندار گلستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و حامیان محترم ، 200 آرزوی ایتام تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان برآورده و اقلام تهیه شده به ایتام اهداء گردید.
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

همزمان با آغاز دهه ی کرامت، جشن آرزوها در استان گلستان برگزار شد 1400/03/24

در دهه ی کرامت طی مراسمی معنوی و مفرح با حضور استاندار گلستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و حامیان محترم ، 200 آرزوی ایتام تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان برآورده و اقلام تهیه شده به ایتام اهداء گردید.
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

همزمان با آغاز دهه ی کرامت، جشن آرزوها در استان گلستان برگزار شد 1400/03/24

در دهه ی کرامت طی مراسمی معنوی و مفرح با حضور استاندار گلستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و حامیان محترم ، 200 آرزوی ایتام تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان برآورده و اقلام تهیه شده به ایتام اهداء گردید.
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

همزمان با آغاز دهه ی کرامت، جشن آرزوها در استان گلستان برگزار شد 1400/03/24

در دهه ی کرامت طی مراسمی معنوی و مفرح با حضور استاندار گلستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و حامیان محترم ، 200 آرزوی ایتام تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان برآورده و اقلام تهیه شده به ایتام اهداء گردید.
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.